Ağır COVİD-19

 

Amaç:

Ağır COVİD-19 pnömonisi olan hastalarda tosilizumab ile ilgili çalışmaların sonuçları çelişkili sonuçlar vermektedir. Ayrıca tosilizumabın diğer tedavilerle kombine kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, tosilizumab ve remdesivir kombinasyonunun, ağır COVİD-19 pnömonisi olan hastalarda tek başına remdesivir tedavisinden daha iyi sonuç verip vermediğini değerlendirdik.

 

Metod:

Randomize, çift-kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bu çalışmaya, 6L/dk ve daha fazla oksijen gereksinimi olan ciddi COVİD-19 pnömonili hastalar dahil edildi. Hastalar randomize edilerek 2:1 oranında ?10 gün remdesivir ile birlikte intravenöz 8mg/kg tosilizumab veya placebo alacak şekilde dağıtıldı. Çalışmanın birinci sonlanım noktası randomizasyon zamanı ile hastaneden taburculuk ya da 28. güne kadar “taburculuğa hazır olma” (1-7 arası sayılarla ifade edilen klinik durumun araştırıcı tarafından değerlendirildiği bir skalaya bakılarak, kategori 1’de yer alan hastalar “taburculuğa hazır” olarak adlandırıldı) arasında geçen süreydi. Tüm hastalar 60 gün boyunca takip edildi.

 

Bulgular:

Çalışmaya kabul edilen 649 hastadan 434’ü tosilizumab+remdesivir grubuna, 215’i placebo+remdesivir grubuna dahil edildi. 566 hasta (%88.2) çalışma süresince, 28.güne kadar steroid tedavisi aldı. Randomizasyondan hastanedan taburculuğa ya da “taburculuğa hazır olma”ya kadar geçen median süre tosilizumab+remdesivir grubunda 14 (%95 CI 12-15) gün; plasebo+remdesivir grubunda 14 (%95 CI 11-16) gün olarak belirlendi. Ciddi yan etkiler tosilizumab+remdesivir grubunda 128 hastada (%29.8) görülürken; plasebo+remdesivir grubunda 72 (%338) hastada görüldü. Tosilizumab+remdesivir grubunda 78 (%18.2); plasebo+remdesivir grubunda 42 (%19.7) hasta 28 gün içerisinde öldü.

 

Sonuç:

Ağır covid-19 pnömonisi olan hastalarda tosilizumab+ remdesivir tedavisi hastaneden taburculuk veya 28.güne kadar “taburculuğa hazır olma” süresini plasebo+remdesivir tedavisine göre kısaltmamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Pnömoni, Remdesivir, Tosilizumab

 

Dikkat çeken noktalar: