Çok Merkezli Çalışma

Türkiye'de yoğun bakım ünitelerinde izlenen COVID-19 enfeksiyonu olan gebelerin analizi: çok merkezli, retrospektif çalışma


 

       TYBD Çok Merkezli Çalışma Grubu tarafından yoğun bakım ünitelerinde izlenen COVID-19 enfeksiyonu olan gebeler ve postpartum dönemdeki hastalarla ilgili  retrospektif bir çalışma planlanmış olup, Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmıştır. Şu ana kadar 55 merkez çalışmaya katılacağını bildirmiş olup, çalışmaya dahil olmak isteyen diğer merkezler 13 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.
Çalışmanın metodu ekli dosyada mevcut olup, veriler online olarak hazırlanan veri tabanına girilecektir. Veri tabanı , etik kurul izni alındıktan sonra çalışmacıların kullanımına açılacaktır.
Çalışmaya dahil olmak isteyen merkezlerdeki çalışmacılar için iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Prof.Dr.Nur Baykara
e-mail:Nur.Baykara@yahoo.com
WhatsApp  hattı:0-555-473 0416

 

  Türkiye'de yoğun bakım ünitelerinde izlenen COVID-19 enfeksiyonu olan gebelerin analizi: çok merkezli, retrospektif çalışma

         Daha önce yapılan çalışmalarda   yaş, etnisite, komorbid kondisyonlara göre ayarlandığında  COVID-19 enfeksiyonu  olan gebelerde YBÜ yatış hızı, mekanik ventilasyon (MV), ve mortalite oranının  gebe olmayan üreme çağındaki kadınlara göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir.    Farklı ırk ve etnik gruplara mensup olmak gebelerde COVID-19 enfeksiyonuna  bağlı mortaliteyi etkiliyor görünmektedir (1,2).
       Türkiye'de  son zamanlarda gittikçe artan oranda COVID-19 enfeksiyonu olan gebe hastanelere  ve yoğun bakım ünitelerine (YBÜ)  yatmaktadır. Ancak, YBÜ’de yatan COVID-19 enfeksiyonu olan gebeleri analiz eden çalışmaların sayısı sınırlıdır.

 

Materyal metod:

      Bu çalışmada  Mart 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle  YBÜ'ne yatan gebelerin retrospektiv incelenerek morbidite ve mortaliteye etkili faktörler belirlenecektir.

 

Dahil etme kriterleri:

1. Mart 2020-Ocak 2022 arası YBÜ’ne  COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yatmış olan,
2. COVID-19 PCR (+) olan gebe ya da postpartum (doğum/tahliye sonrası 6 hafta içinde) dönemdeki hastalar.

 

Hariç tutma kriterleri:
1. İmmun yetmezliğe neden olan komorbidite varlığı,
2. Aktif malign hastalık varlığı,
3. Organ nakli olan hastalar,
4.  PCR testi (-) olanlar

Çalışmacılar tarafından  COVID-19 hastalarının izlendiği hastane ve YBÜ'nin özelliklerine ait bilgiler (hastane tipi, YBÜ'nin seviyesi, yatak sayısı, negatif basınç odası varlığı, hemşire hasta oranı) çalışma formuna işlenecektir (FORM  A)
Hastaların demografik özellikleri, gebelik haftaları, komorbiditeleri,yatış gününe ait APACHE-2 ve SOFA skorları, en yüksek SOFA skorları, laboratuar değerleri ve görüntüleme sonuçları , organ disfonksiyonları, uygulanan farmakolojik tedaviler (antiviral , antibiyotik ajan kullanımı, kortikosteroid, IL-6 ve IL-1 inhibitörleri, ve diğer immün süpresan ajanlar), konvelesan plazma, IVIG uygulamaları, solunum destek tedavileri, ECMO uygulamaları, renal replasman tedavileri (RRT), sekonder enfeksiyonlar, YBÜ ve hastane  yatış süreleri,  obstetrik komplikasyonlar,   1 ay ve 3 aylık mortalite oranları  FORM B aracılığı ile toplanacaktır.
İstatistik: Devamlı değişkenler ortalama ± standart sapma (SS) ve  kategorik değişkenler sayı ve yüzde (%) olarak verilecektir. Devamlı değişkenlerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösterenler için Student’s t testi, normal dağılım göstermeyenler için Mann-Whitney U testi kullanılacaktır. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılacaktır.  Hastaların demografik özellikleri, komorbiditeleri, laboratuar değerleri, uygulanan tedavilerin mortaliteye etkileri multiple lojistik regresyon analiziyle belirlenecektir.

 

Kaynaklar:
1. Kim CNH, et al.  Maternal outcome of pregnant women admitted to intensive care units for coronavirus disese 2019.  Am J Obstet Gynecol. 2020. 

    2. Blitz MJ, et al.  Maternal mortality among women with coronavirus disease 2019 admitted to the intensive care unit.  Am J Obstet Gynecol. 2020 Oct;223(4):595-599.