TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ

KURULUŞ

Madde 1.

Bu  yönergede  kuruluş ve statüsü belirlenen iktisadi işletmenin kurucusu Türk Yoğun Bakım Derneğidir.

TİCARİ ÜNVANI

Madde 2.

İşletmenin ticari  unvanı Türk Yoğun Bakım  Derneği İktisadi İşletmesi’ dir.

KURULUŞA İLİŞKİN KARAR

Madde 3.

Türk Yoğun Bakım  Derneği Tüzüğü’nün 2.maddesinin 1-j bendi ve 7.maddesi’nin 2-e bendi uyarınca Dernek Genel Kurulu’nun 4 Haziran 2011 tarih ve 2011/06 sayılı kararına istinaden 19 Ekim 2011 tarih ve 2011/10 sayılı yönetim kurulu  kararı ile kurulmuştur.

İŞLETMENİN  ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4.

Türk Yoğun Bakım  Derneği  Tüzüğünün  amaçlarına uygun olarak

Basın, yayın, reklam,

Bilgisayar ve bilgi işlem

Eğitim ve rehabilitasyon

Matbaacılık ve kırtasiyecilik

Müşavirlik

Organizasyon

Özürlülere yönelik araç-gereç üretimi, alım satımı

Poster basımı dağıtımı ve satışı

Sağlık hizmetleri ve tıbbi cihazlar

Temizlik

Ticaret ve pazarlama

Turizm

Kongre organizasyonu

Her türlü dergi, kitap, vb basımı ve dağıtımı

Sağlık işletmeciliği

Halkla ilişkiler ve tanıtım faliyetleri

Medya danışmanlığı

Ulaşım vb bilet satışı

Tur organizasyonu

Mesleki, Sosyal ve kültürel Organizasyon,

Gayrimenkul alım, satımı

Yukarıda belirtilen çalışma konuları ile ilgili   ürünlerin imalatı, pazarlanması, ithalatı ve  ihracatı konusunda faaliyet gösterir.

Mümessillik, bayilik, distiribitörlük ile bu faaliyet için faydalı knowhow izin ruhsat ihtira beraatı lisans imtiyaz gibi  hakları yerli ve yabancı  sahiplerinden iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir başkalarına ait olanları devralabilir.. Hülasa işletme amaç ve konularını  elde edebilmesi için  kanunlar ve kararnamelerdeki  bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

SERMAYE

Madde 5.

İşletmenin  sermayesi : 50.000 TL’dir

İŞLETMENİN KAYNAK VE GELİRLERİ

Madde 6.

İşletme Sermaye olarak tahsis edilen  miktarın dışında  ve Türk Yoğun Bakım Derneği   tarafından işletilmek üzere devredilebilecek  tesisleri ekipmanı ve diğer kaynakları değerlendirir. Yukarıda belirtilen faaliyet  alanlarında işletilen  tesislerden  her takvim yılı sonunda  elde edilen gelir fazlası işletmenin yıl sonu bilançosunda Türk Yoğun Bakım  Derneği’ne devredilir. Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulu yeni yatırımlar ve/veya Madde 4’de belirtilen çalışma alanlarında kullanılması gibi gayelerle kullanılmak üzere  fazlasını  işletme bünyesinde  bırakılmasına karar verebilir.

İŞLETMENİN GİDERLERİ

Madde 7.

İşletme yıllık bütçesi belli amaç ve prensipleri çerçevesinde her türlü personel istihdamı,araştırma menkul ve gayrimenkul satma, alma, kiralama işletme, bakım, tamir ve idareye ilişkin işletmeciliğin  gerektirdiği her türlü harcamaları yapar.

İŞLETMENİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 8.

İşletmenin  merkezi İstanbul’dur. Adresi; İnönü Cad. Işık Apt. No: 53 Kat: 4; Gümüşsuyu-Taksim-İstanbul

İŞLETMENİN YÖNETİM KURULU

Madde 9.

İşletmenin yönetim kurulu  Türk Yoğun Bakım  Derneği  yönetim kurulunca iki yıl için atanan bir başkan ve iki (2) üye toplam üç kişiden  oluşur. Yönetim kurulu üyeleri Türk Yoğun Bakım Derneği bünyesi içerisinden  veya dışarıdan olabilir. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda murahhas üye görevini ifa eder. Bu statüde belirlenen amaç ve esasları çerçevesinde ve işletme yönetim kurulu kararları doğrultusunda işletmenin bütün işleri  yönetim kurulu başkanı  tarafından yürütülür.

Başkanın bulunmadığı zamanda  başkanın görevini başkan vekili yürütür. Başkan vekilini işletme yönetim kurulu  kendi üyeleri arasından seçer. İşletme yönetim kurulu en az iki (2) üyesinin katılması ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının  çoğunluğu ile alınır.

İşletme yönetim kurulu başkan veya üyelerden biri herhangi bir sebeple görevden ayrıldığı taktirde Türk Yoğun Bakım Derneği  yönetim kurulunca yerine yenisi atanır. Yeni atanan üye bir önceki üyenin görev süresini tamamlar. Türk Yoğun Bakım derneği yönetim kurulu, görev süresi sona ermeden işletme başkan ve üyelerini görevden alabilir.

İşletme yönetim kurulu başkan veya üyelerine herhangi bir şekilde aylık ücret veya huzur hakkı ödemesi Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulu kararı ile mümkündür. Ayrıca işlemlerin yürütülmesi için dışarıdan bir müdür tayin edilerek belirli yetkilerin ona devredilmesi mümkündür.

İşletme yönetim kurulu kararları için ayrı bir karar defteri tutar.

İŞLETME YÖNETİM KURULUNUN GÖREV  YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 10.

10.1.GÖREV VE YETKİLERİ

-          İşletmenin işlerini yürütmek,

-          İşletmeyi kanuni, idari ve kazai merciler; ile resmi ve özel kuruluşlar  nezdinde  temsil etmek,

-          İşletmenin hak ve menfaatlerini korumak,

-          İşletmenin adına  her türlü sözleşme yapmak,

-          Menkul ve gayri menkuller almak, satmak, kiralamak,

-          İşletme içinde kredi almaya vermeye mevcut  gayri menkuller üzerinde diğer şahıslar lehine  aynı hakları ve ipotek tesis etmek, bağış kabul etmek,

-          İşletme adına bankalarda hesap açmak ve kapatmak, ihale arttırma ve eksiltmelerine girmek, ithalat ve ihracat işlerini yapmak, sicil ve benzeri kuruluşlarda  tescil,  kayıt ilan v.b işleri yapmak, vergi ve SSK mükellefiyetini yerine getirmek, marka tescil ettirmek. 

-          Özetle bu yönergenin  4. madde de  sayılan faaliyetleri  yürütmeye işletme yönetim kurulu yetkilidir.

10.2.SORUMLULUĞU

Bu yönerge ve ilgili mevzuatla  verilen görev ve yetkileri  en iyi şekilde yerine getirmekten  Türk Yoğun Bakım  Derneği yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Kasten veya ihmalleri neticesinde iktisadi işletmenin uğradığı zararları müteselsilsen  tazminle yükümlüdür.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ

Madde 11.

İşletme yönetim kurulu işlerinin  gerektiği şekilde yürütülebilmesi  konusunda  yönetim kurulu üyelerinden birine, birkaçına işletme personeline veya dışarıdan  bir kişiye yetki verebilir.  Bu yetkilerin sınırı yönetim kurulu  kararı ile tespit edilir. Karar defterine geçilir ve karar  defterinde tespit edilen esaslara göre noter  marifetiyle düzenlenecek yetki belgeleri yetkili kılına kişilere verilir.

PERSONEL ÇALIŞTIRIMA ŞEKLİ

Madde 12.

İktisadi işletme yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde, hizmet alımı yapmaya veya yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan personel istihdamına yetkilidir.  Alınan personel ücret karşılığı veya pirim esasına göre çalıştırılabilir. Prim esasına göre çalıştırma söz konusu olacak ise bunun esasları ayrıca ek sözleşme ile belirlenir.  

İŞLETME MUHASEBESİ

Madde 13.

İşletmenin ayrı bütçesi muhasebesi vardır.

Bunun için Türk Yoğun Bakım Derneği hesaplarından ayrı muhasebe kayıtları ve defterleri  tutulur ve banka hesapları açılır.

Akçeli işlerdeki yetkileri 11. maddede ki esaslar göre düzenlenir.

İŞLETMENİN BÜTÇE VE BİLANÇOSU

Madde 14.

14.1. İşletmenin her takvim yılı için hazırlanacak bütçesi, bir önceki kasım ayı sonuna kadar  işletme yönetim kurulu tarafından Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kuruluna sunulur. Yıl içinde bütçe değişiklikleri işletme yönetim kurulunun  teklifi üzerine  Türk Yoğun Bakım Derneği  yönetim kurulunca  onaylanarak  yürürlüğe girer.

14.2. Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulunca onaylandıktan sonra takvim yılı başı itibariyle yürürlüğe  girer. İşletme yönetim kurulunca  hazırlanan  bir önceki yılın  kesin hesap bilançosu müteakip yılın şubat ayı sonuna kadar Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kuruluna sunulur.

14.3. Bilançonun Türk Yoğun Bakım Derneği  yönetim kurulunca onaylanması işletme yönetim kurulu  ve diğer ilgilileri ibrası anlamını  taşımaktadır.

İMZA SİRKÜLERİ

Madde 15.

İşletme yönetim kurulu  tarafından  kendisine yetki belgesi verilen  başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve diğer görevliler bu işlerde kullanacakları imzaları tevsik eden imza sirkülerini kendilerine tevdi edilen yetki belgelerini ibraz ederek notere tanzim ettirirler.

UYGULAMA TALİMATLARI

Madde 16.

Bu yönergede   hüküm bulunmayan konularda  Türk Yoğun Bakım Derneği Tüzüğü ve Türk Yoğun Bakım Derneği  yönetim kurulunca  hazırlanan talimatlar uygulanır.

İŞLETMENİN HESAP DÖNEMİ

Madde 17.

İşletmenin hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Ancak işletme kurulduğu yılda, hesap dönemi kurulduğu tarihte başlar.

İŞLETMENİN DENETİMİ

Madde 18.

İşletmeyi  denetime Türk Yoğun Bakım Derneği  Denetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Denetim raporu her yıl dernek olağan genel kurul tarihinden bir ay önce hazırlanarak Dernek Yönetim Kurulu’na sunulur.   

İŞLETMENİN FESHİ

Madde 19.

İşletmenin feshine karar verme  yetkisi  Türk Yoğun Bakım Derneği  yönetim kuruluna aittir. Feshi edilen işletmenin bütün mal varlığı hakları alacakları ve borçları ile birlikte  Türk Yoğun Bakım Derneği’ne intikal eder.

YÜRÜTME

Madde 20.

Bu yönerge hükümlerini  Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulu yürütür.

YÜRÜRLÜK

Madde 21.

Bu yönerge Türk Yoğun Bakım derneği yönetim kurulunun kabulünden itibaren  yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 1: Dernek iktisadi işletmesi iş bu Yönergenin 3.maddesinde yer verilen 19 Ekim 2011 tarih ve 2011/10 sayılı karar ile kurulmuş olup, tüm işlemleri bu tarihe kadar genel hükümlere ve dernek tüzüğüne göre dernek yönetim kurulu tarafından yürütülmüş olup, Yönergede yer alan esaslar kabul tarihinden itibaren geçerlilik arz edecektir. 

 

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı 

Prof.Dr. M. Necmettin ÜNAL

 

2.Başkan

Prof. Dr. Ş. Ferda KAHVECİ

Genel Sekreter

Doç. Dr. Ali Abbas YILMAZ

 

Sayman

Doç. Dr. Nedim Çekmen

Üye

Prof.Dr. Nazım Doğan

Üye

Doç. Dr. Hülya Ulusoy

Üye

Doç. Dr. Evren Şentürk