Yeterlik Kurulu Yönergesi

GiRiŞ

Türkiye'de yoğun bakım uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Yoğun Bakım Derneği Yeterlik Kurulu, Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu tarafından dernek tüzüğüne dayalı olarak veya dernek genel kurulu onayı ile kurulmuş olup, Dernek Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışan, bilimsel olarak özerk olan, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve akreditasyon (eşyetkilendirme) kurulu olarak yapılanmıştır.

Yeterlik Kurulu çalışmaları dernek bütçesinden finanse edilir.

Dernek yönetim kurulundan bir üye Yeterlik Yürütme Kurulunda görev alır. Bu üye diğer görevlerinin yanı sıra Dernek yönetim kurulu ve Yeterlik Kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

Bu kurulun çalışma ilkeleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Yönergeleri ile uyumludur.

GENEL KONULAR

 1- Tanım

Türk Yoğun Bakım Derneği ile eşgüdüm içerisinde ve özerk olarak çalışan Türk Yoğun Bakım Derneği Yeterlik Kurulu, uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan, uzmanlık eğitimi veren birimler için hizmetin hacmi ve çeşitliliğini, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliğini, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliğini, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığını, eğitim ortamının uygunluğunu, tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim programının uygulanıp uygulanmadığını ve araştırma olanaklarını değerlendirebilecek rehber bilgiler ve standartlar oluşturan, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.

2- Amaçlar

Türk Yoğun Bakım Derneği Yeterlik Kurulu aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir:

2.1-Yoğun bakım uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak, korumak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak.

2.2- Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim müfredatı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması gerekenler) hazırlanmasını sağlamak.

2.3Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresince öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için "asistan karnesi" gibi belgelendirme araçların oluşturulmasını sağlamak.

2.4- Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş ve sistematik olması, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir kuramsal ve uygulamalı eğitim programının oluşturulması, araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonunu gerçekleştirmek.

2.5- Mesleki bilgi ve uygulamalar açısından uzman hekimlerin yeterliklerini sınamak ve belgelendirmek.

2.6- Uzmanlık yeterlik belgesi vermek.

2.7- Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak.

2.8- Uzmanlık eğitiminde oluşturulan ulusal “yeterlik belgelendirmesi” ve “akreditasyon” standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak.

2.9- Tüm bu çabaların ülke çapına yayılması için gerekli çalışmaları yapmak.

3- Çalışma ilkeleri

3.1- Türk Yoğun Bakım Derneği ile eşgüdüm içinde çalışan bilimsel anlamda özerk bir çalışma organıdır.

3.2- Yeterlik Kurulu’nun çalışmaları ile ilgili tüm harcamaları, Türk Yoğun Bakım Derneği’nin harcama esasları göz önüne alınarak dernek bütçesinden karşılanır.

3.3- Türk Yoğun Bakım Derneği genel kurulu, dernek yönetim kurulunu Yeterlik Kurulunun kurulması, çalışması ve finansmanı için görevlendirir ve denetler.

3.4- Türk Yoğun Bakım Derneği Yeterlik Kurulunun temel çalışma alanları, esasen gönüllülük temelinde olmak üzere, uzmanların yeterliklerinin belgelendirmesi/yeniden belgelendirmesi ve eğitim kurumlarının/birimlerinin uzmanlık eğitimi programlarının akreditasyonunun sağlanmasıdır.

3.5- Türk Yoğun Bakım Derneği Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

3.6- Türk Yoğun Bakım Derneği Yeterlik Kurulu tüm çalışmalarında olduğu gibi belgelendirme ve akreditasyon ile ilgili çalışmalarında da standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

4-Kurul ve Komisyonlar

Türk Yoğun Bakım Yeterlik Kurulunun yapısı aşağıdaki organlardan oluşur;

·         Yeterlik Genel Kurulu

·         Yeterlik Yürütme Kurulu

·         Akreditasyon Komisyonu

·         Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

·         Yeterlik Sınav Komisyonu

·         Eğitim Üst Kurulu

 

4.1 – Yeterlik Genel Kurulu:

Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır ve en az iki yılda bir ve tercihen ulusal kongre sırasında toplanır.  Türk Yoğun Bakım Derneğinin asıl tüm üyeleri Yeterlik Genel Kurulunun doğal üyesidir. Yeterlik Genel Kurul üyeliğinin geçerli olması için üyenin dernek üyesi olması ve aidatını düzenli ödüyor olması gereklidir.

4.1.1 - Yeterlik Genel Kurulunun görevleri:

4.1.1.1 - Yeterlik Genel Kurulunun temel görevi, Yeterlik Yürütme Kurulunu ve Akreditasyon Komisyonunun üyelerini seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır. İlk (kurucu) Yeterlik Yürütme Kurulu ve Akreditasyon Komisyonu 3 yıl (1 dönem) görev yapar. Her üyenin Yeterlik Genel Kurulu’nda bir oy hakkı vardır.

4.1.1.2- Yeterlik Genel Kurulunun bir diğer görevi Yeterlik İç Yönergesi ile ilgili olarak getirilen önerileri karara bağlayarak kesinleştirmektir.

4.1.1.3 - Yeterlik Genel Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporlarını değerlendirir.

4.1.1.4 - Yeterlik Genel Kurulu Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.

4.2 - Yeterlik Yürütme Kurulu:

Yeterlik Genel Kurulunca seçilen kuruldur. Bu kurul 8 asıl 3 yedek ve Türk Yoğun Bakım Derneğinin yönetim kurulundan seçilen bir üyeden (toplam 9 üyeden) oluşur. Bu kurulda görev alacak kişiler eğitim kurumlarında en az beş (5) yıldır aktif eğitici durumunda olmalıdırlar.  Yeterlik Yürütme Kurulu üyeleri 3 yıllık bir dönem için seçilirler. İlk (kurucu) Yeterlik Yürütme Kurulu doğrudan 3 yıl (1 dönem) görev yapar.

Yeterlik Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır. Seçilebilmek için adayın seçim mahallinde bulunması gerekir.

4.2.1 - Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri:

4.2.1.1 - Yeterlik Yürütme Kurulu, Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

4.2.1.2 - Akreditasyon Komisyonunun 3 asıl üyesini, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerini seçer.

4.2.1.3 - TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunu temsil etmek üzere Yeterlik Kurulu başkanı ve bir temsilcisini görevlendirir.

4.2.1.4 - Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yeterlik Yürütme Kurulu yılda en az 4 kez toplanır.

4.2.1.5 - Yeterlik Kurulları ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

4.2.1.6 - Yeterlik Genel Kurulu toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalışma raporunu sunar. Yeterlik kurul ve komisyonlarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.

4.2.1.7 - Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Dernek yönetim kuruluna sunar.

4.2.1.8 - Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

4.2.1.9 - Yeterlik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve yılbaşında duyurur.

4.2.1.10 - Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

4.2.1.11 - Yeterlik sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.

4.2.1.12 - Akreditasyon Komisyonun raporlarını temel alarak gönüllü eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu gerçekleştirir, belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları/birimleri için öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek yönetim kuruluna ve TTB-UDEK-UYEK'e bilgi verir.

4.2.1.13 - Yeterlik Yürütme Kurulu, Genel Kurul sonrası seçilen Kurul ve Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini UYEK'e bildirir.

4.2.1.14 - Yılda en az 1 defa sınav tarihlerini ve varsa kurum ziyaret programlarını UYEK'e bildirir.

4.2.1.15 – Yoğun bakım uzmanlarını TTB-UDEK-UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.

4.2.1.16 - Yeterlik Genel Kuruluna karşı sorumludur.

4.3- Akreditasyon Komisyonu:

Yeterlik Genel Kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından seçilen 3 asıl 2 yedek üye, Yeterlik Yürütme Kurulunun kendi içinden seçtiği 3 üye ve Eğitim Üst Kurulunca belirlenen 3 asıl 2 yedek üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. Bu üyelerin görev süresi en fazla 2 dönemdir.

Akreditasyon Komisyonu kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır. Bu komisyon yılda en az iki defa toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kuruluna sunar.

4.3.1 - Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

4.3.1.1 - Yeterlik Yürütme Kurulu'nda ve Genel Kurulda Onaylanmış Ulusal Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; Eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur.

a. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davranış- ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi) olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,

b. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu,

c. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,

d. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,

e. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi)

f. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı,

4.3.1.2 - Yukarıda yazılı standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.

4.3.1.3 - Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Asistan karneleri ve/veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirilir.

4.3.1.4 - Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda sınav komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlik Yürütme Kuruluna bilgi verir.

4.3.1.5 - Eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yeterlik Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir akreditasyon raporu verir.

4.4 - Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu: 

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 5 senedir aktif eğitici konumunda bulunan 7 üyeden oluşur. Bu üyeler 3 yılda bir en fazla 2 dönem için seçilir. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yeterlik Yürütme Kurulu yeni üye atamasını gerçekleştirir. İlgili ana dal veya yan dalın asistan temsilcisi Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonuna gözlemci üye olarak katılır.

4.4.1 - Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonunun Görevleri:

4.4.1.1 - Temel hedefi "toplumun sağlığını geliştirmek/iyileştirmek" olan Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitim Programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

a. Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler; bilgi, beceri ve tutum),

b. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),

c. Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi),

d. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geribildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi),

4.4.1.2 - Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

4.4.1.3 - Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.

4.4.1.4 - Asistan karneleri ve/veya portfolyolarının hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.

4.4.1.5 - Gerektiği takdirde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.

4.4.1.6 - Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.4.1.7- Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

4.5 - Yeterlik Sınav Komisyonu:

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, Türk Yoğun Bakım Derneği üyesi olan ve tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan 7 üyeden oluşur. Bu üyeler 3 yıl için seçilir ve 2 dönemden fazla görev yapamazlar. Seçilen üyeler kendi aralarından bir başkan bir sekreter seçer. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyelerin veya aday olma koşullarını kaybeden üyelerin üyelikleri düşer ve yerlerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır. (Sınav komisyonu yeterlilik sınavları için gerekli görürse, konusunda uzman kişilerden destek talep edebilir).

4.5.1 - Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri:

4.5.1.1 - Yeterlik Sınav Komisyonu, görevlerini Yeterlik Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu ve Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.5.1.2 - Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Yeterlik Yürütme Kurulundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.

4.5.1.3 - Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav ortamlarını saptar, organize eder ve gerekli malzemeyi temin ederSınav hazırşıkları ile ilgili alt komisyonları belirler.

4.5.1.4 - Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, Yoğun bakım uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak Yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar:

a. Sınavların yoğun bakım uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve Ulusal Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitim Programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak [sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki hedeflere (bilgi, beceri ve tutum) yönelik olmalıdır; sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır; konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır; bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir; beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır], ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirmek,

b. Hazırlanan Yeterlik sınavlarının (yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları v.b.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak,

c. Her bir Yeterlik sınavı için ayrı olmak üzere yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir en az başarım düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirmek,

d. Yeterlik sınavlarını, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirmek,

e. Yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarım düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlik belgelerinin düzenlemesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmek.

4.5.1.5 - Sözlü/uygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve Yeterlik Yürütme Kuruluna önerir.

4.5.1.6 - Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.

4.5.1.7 - Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar.

4.5.1.8 - Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.5.1.9. - Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

4.6- Eğitim Üst Kurulu:

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde uzmanlık alanında eğitim veren her birimin yoğun bakım bilim dalı başkanlarından, yoğun bakım eğitimi program sorumlularından ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki eğitim birimlerindeki eğitim sorumlularından veya eğitim görevlilerinden oluşur.

4.6.1 - Eğitim Üst Kurulunun Görevleri:

4.6.1.1 - Akreditasyon Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.

4.6.1.2 - Yeterlik Yürütme Kuruluna her alanda danışmanlık yapar.

4.6.1.3 - Kurul ve Komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlerde uygulanmasını gözetir.

4.6.1.4 - Uygulamada doğan sorunlar hakkında geri bildirim verir ve bu sorunların çözümü için projeler önerir.

4.6.1.5 - Yeterlik Yürütme Kurulunun gereksinimleri doğrultusunda en az 2 yılda 1 kez toplantıya çağrılır.

5 - Uzmanlık Alanı ve Eğitimi

5.1 - Uzmanlık Alanı: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan Anadal ve Yandalları içerir.

5.2 - Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirlenmiş olan Anadal ve Yandal eğitim süreleri ve öngörülen rotasyonlar ve süreleri geçerlidir.

6 - Eğitimin Belgelendirilmesi

6.1 - Genel İlkeler ve Ölçütler: Anadal ve Yandal Uzmanlığı eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

6.1.1 - Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak alınmış uzmanlık belgesine sahip olunması.

6.1.2 - Asistan Karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresi boyunca kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin adayın eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmesi.

6.1.3 - Gerekli rotasyonların rotasyon eğitim programına uyumlu yapıldığının belgelendirilmesi.

7-Yeterlik Sınavları

7.1 - Eğitimini Madde 6'daki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik kısmına katılabilirler. Beceri ve tutuma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

7.2 - Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri 3 ay önce duyurulur.

7.3 - Yazılı Sınav

Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava yoğun bakım dalında uzmanlığını almış ve Madde 6'daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir.

TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Komisyonu tarafından belirlenir.

7.4 - Sözlü/Uygulama Sınavı

Uygulamaya yönelik, adayın klinik/laboratuar uygulama, hasta yönetimi becerilerini ölçecek şeklinde yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik ve beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Ayrıca TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

7.5 - Yeterliğin Belgelendirilmesi

Yeterlik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Sınav sonucunda ''Yeterlik Belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. yılın sonunda uygulanmaya geçilmişse "yeniden belgelendirme" sürecine dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

7.6 - Yeniden Belgelendirme

Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yeterlik sınavını başaranlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine dâhil olmaya davet edilir (Yeniden Belgelendirme Süreci ve Kuralları Ayrı Bir Yönerge ile Belirlenecektir).

8-Yürürlük

8.1 - Bu yönerge Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulunda kabul edildikten ve Genel Kurulunda onaylandıktan sonra yürülüğe girer. 

9-Yürütme

9.1- Bu yönergeyi Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

10 - Özel Durumlar

10.1 - Halen eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör, Doçent, Klinik/Laboratuar eğitim sorumluları, eğitim görevlileri ve ÖSYM'nin eğitim sorumluları ve eğitim görevlileri için yaptığı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan anadal/yandal uzmanları, bu iç yönergenin kabulünden sonra iki yıl içinde anadal/yandal Yeterlik Kuruluna gerekli belgelerle başvurdukları takdirde sınav yapılmaksızın bir defaya mahsus ve yeniden belgelendirme süreci başlayana dek geçerli olmak üzere Yeterlik Belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belgelerin sınavsız verildiği belgede belirtilir.

10.2 - Yabancı bir ülkede yoğun bakım uzmanlığını tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar yoğun bakım uzmanlığı yeterlik sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde sınava girmeye hak kazanabilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.

10.3 - İlk yeterlik sınavı bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde yapılırİlk sınav yapılmadan önce Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu'nun eğitim programı geliştirme ve standartları belirleme çalışmalarını tamamlamış olması ve sınavlara başlamak için "olumlu" görüş bildirmesi gerekir